Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนทรัพยากรน้ำ

ส่วนทรัพยากรน้ำ

ส่วนทรัพยากรน้ำ

หน้าที่และอำนาจ

(1) การอนุญาต ควบคุม กำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามกฏหมายว่าด้วยน้ำบาดาล

(2) การตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล เปรียบเทียบคดีความผิดตามกฏหมายว่าด้วยน้ำบาดาล และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) รับคำขอสัมปทาน ต่ออายุ โอน ขยายเขตประปาสัมปทาน รวมทั้งคำขอปรับอัตราค่าน้ำหรือคำรับรองมาตรวัดน้ำ

(4) ประสานการสำรวจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีในระดับจังหวัด

(5) ประสานและดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

(6) ดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรน้ำ ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยการอำนวยการความสะดวก และกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย