Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

หน่วยประสานงานฯ ที่ 1-5

หน่วยประสานงานฯ ที่ 1-5

อำนาจและหน้าที่

(1) ประสานงานการป้องกัน สืบสวนและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องที่อำเภอที่รับผิดชอบ

(2) อำนวยความสะดวกในด้านการให้บริการเกี่ยวกับกับอนุญาตต่างๆ ตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง

(3) ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และประสานการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย