Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข้าราชการประจำ

ข้าราชการประจำ

ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายวิจารย์ สิมาฉายา
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายอดิศร นุชดำรงค์
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ดูแลภารกิจด้านอำนวยการ

นายพงศ์บุณย์ ปองทอง
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ดูแลภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ

นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ดูแลภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ดูแลภารกิจด้านทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน

 

นายเสริมยศ สมมั่น
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายนพพล ศรีสุข
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสากล ฐินะกุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางอัษฎาพร ไกรพานนท์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายโสภณ ทองดี
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

นางรวีวรรณ ภูริเดช
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายประลอง ดำรงค์ไทย
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
 

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 

นายธัญญา เนติธรรมกุล
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

นายอรรถพล เจริญชันษา
อธิบดีกรมป่าไม้
 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

นายสมหมาย เตชวาล
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
 

นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
 

นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 

นายชีระ วงศบูรณะ
รองผู้อำนวยการวิชาการและแผน
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์
ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

 

นายเบญจพล นาคประเสริฐ
ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

 

นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม
ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
 

นางประเสริฐสุข จามรมาน
ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก

นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ