Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียม Kick off การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ หวังแก้ปัญหาที่กระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ พร้อมประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียม Kick off การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ หวังแก้ปัญหาที่กระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ พร้อมประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์ (Kick off) การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการวางแผนดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2562 และเตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยจังหวัดเชียงใหม่ จะเน้นการดำเนินงานใน 4 ด้าน ได้แก่

1.) การเน้นประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างแท้จริงเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีมากยิ่งขึ้น

2.) การน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้กับ 25 อำเภอ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาด้านหมอกควันไฟป่าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.) การปรับแผนและมาตรการการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าให้มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เพื่อให้สามารถเข้าถึงและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

4.) การเพิ่มช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดได้ง่ายมากยิ่งขึ้น คือ Online , On air และ On ground

ทั้งนี้ การดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างนี้จะอยู่ในช่วงของการเตรียมการป้องกัน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ไปจนถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งจะมีการเตรียมการกันอย่างต่อเนื่องและเข้มงวด เนื่องจากปัญหาปัญหาหมอกควันและไฟป่า จะเข้ามามีผลกระทบในช่วงเดือนธันวาคม-พฤษภาคม ปี 2562 โดยจะส่งผลกระทบในหลายด้าน ทั้งด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ด้านการโดยสารทางอากาศ รวมทั้งระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของภูมิภาคและของประเทศโดยรวม จึงต้องมรการเตรียมรับมืออย่างเข้มงวด เพื่อนนำไปสู่การสร้างความยั่งยืน และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในปี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดเชียงใหม่ จึงเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ (Kick off) การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นี้         ที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกภาคส่วน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืน

แกลเลอรี่