Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผอ.ทสจ.เชียงใหม่ ร่วมจัดทำรายการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน" ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. ทสงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา  ผอ.ทสจ.เชียงใหม่ ร่วมจัดทำรายการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน" ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. ทสงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00-12.00 น. นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผอ.ทสจ.เชียงใหม่ ร่วมจัดทำรายการวิทยุกับนายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในรายการ"ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน" ทุกวันอาทิตย์ ซึ่งจะออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561  เวลา 09.00 น.  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (สวท.เชียงใหม่) ระบบ F.M. ความถี่ 93.25 MHz ความถี่ 639 KHz นอกจากนั้น ยังมีสถานีวิทยุหลักและยิทยุชมชนรับสัญญาณออกอากาศพร้อมกันทั่วจังหวดเชียงใหม่ ได้แก่ สวท.ฝาง ระบบ F.M. ความถี่ 89.25 MHz. สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศเชียงใหม่ ระบบ F.M. ความถี่ 102.50 MHz และระบบ A.M. ความถี่ 1.332 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการรักษาดินแดนเชียงใหม่ ระบบ A.M ความถี่ 1.152 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบบ A.M  ความถี่ 612 KHz  และสถานีวิทยุชมชนจำนวนหนึ่ง  รวมถึงสื่อออนไลน์ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีเนื้อหาประเด็นนำเสนอในรายการ ดังนี้

   1) การประชุมหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการพัฒนาเกษตรและการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด DAK  LAK ประเทศเวียดนาม และจังหวัดเชียงใหม่

   2) ผลการการจัดที่ดินทำกินให้ราษฎรตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัดเชียงใหม่ (คทช.จังหวัด) ซึ่งได้นำเสนอผลงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเรื่องสำคัญตามนโยบายและข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดรวมถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท รวมทั้งขอความร่วมมือในโครงการ ลดรับ ลดให้ ลดการใช้พลาสติกและโฟม 

แกลเลอรี่