Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สนง.ทสจ.เชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ระดมพลังมวลชนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกกว่า 500 คน ทำความสะอาดและปรับปรุง ภูมิทัศน์ภายใต้โครงการ "เชียงใหม่เมืองงาม"

สนง.ทสจ.เชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ระดมพลังมวลชนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกกว่า 500 คน ทำความสะอาดและปรับปรุง ภูมิทัศน์ภายใต้โครงการ "เชียงใหม่เมืองงาม"

 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผอ.ทสจ.เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายภูวเดช  มหาวันแจ่ม  ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่/พนักงาน/ลูกจ้าง และนักศึกษาฝึกงาน สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใต้โครงการ "เชียงใหม่เมืองงาม" ณ บริเวณหน้าหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีนายมนัส   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จำนวน 25 หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  500  คน 
          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองสะอาดอย่างยั่ยืน ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ทางสัญจร ทางเท้า และถนนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สอดคล้องกับการเป็นเมืองน่าอยู่ และเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญญจร โดยกำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดระเบียบเส้นทางถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี และถนนเลียบคันคลองกรมชลประทาน ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกทั้งเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร รวมไปถึงเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน รณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

แกลเลอรี่