Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมอนุกรรมการดำเนินงานระดับพื้นที่ โครงการร้อยใจรักษ์ ครั้งที่ 3/2562

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมอนุกรรมการดำเนินงานระดับพื้นที่ โครงการร้อยใจรักษ์ ครั้งที่ 3/2562

    วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผอ.ทสจ.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านดำเนินงานในระดับพื้นที่ โครงการร้อยใจรักษ์ ครั้งที่3/2562     โดยมี ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิสกุล  ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานระดับพื้นที่ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ
ณ โครงการร้อยใจรักษ์ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15  ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ส. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว ประธานสายปฏิบัติการพัฒนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

แกลเลอรี่