Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปี 2562

จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปี 2562

                   วันนี้ (31 ต.ค. 62) ที่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัคร เครือข่าย และภาคเอกชนเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อีกทั้งเพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ในบริเวณศูนย์ราชการให้เจริญเติบโตแข็งแรง และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน รักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนาพื้นที่เมืองสีเขียวอีกด้วยโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกในพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน (ต้นรวงผึ้ง) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ ซึ่งต้องมีการบำรุงดูแลอย่างต่อเนื่อง

                   ในการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ในปีนี้ ทางสำนักงานทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งเเวดล่้อม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม พร้อมองค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตามหลักการของคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 อนุมัติในหลักการให้วันที่ 21ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สมเด็จย่า)เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ตค.2533 อนุมัติให้วันที่ 21 ตค.ของทุกปีเป็น"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมแรงร่วมใจน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและน้ำพระราชหฤทัยอันประเสริฐที่มีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย อีกทั้งเป็นการรวมพลังแห่งความจงรักภักดีเพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นราชสักการะ แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยการร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้ในช่วงฤดูฝนหรือในโอกาสวันสำคัญตามสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นพื้นที่  เมื่อวันที่ 29 เมย.2562 จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน(ต้นรวงผึ้ง) และเมื่อวันที่ 19 กย.62 ได้มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสปีแห่งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พศ.2562

แกลเลอรี่