Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chiang Mai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์

การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์

นายนรินทร์ ประทวนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง วันที่ 1–13 มกราคม 2563 ณ เวลา 09:00 น. ทั้ง 3 สถานี ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ค่า PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 6-63 มคก./ลบ.ม. และค่า PM 10  เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 10-80 มคก./ลบ.ม. โดยสรุปภาพรวมช่วงต้นปีอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และมีเกณฑ์ดี-เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เนื่องด้วยความกดอากาศในช่วงเช้าและทิศทางลมที่พัดพาฝุ่นละอองเข้ามาสะสมในตัวเมืองเชียงใหม่ และเกิดจุดความร้อนเพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง ตรวจพบจุดความร้อนสะสมทั้งหมด 429 จุด พบมากในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 256 จุด ป่าสงวนแห่งชาติ 142 จุด พื้นที่เกษตร 10 จุด และเขต สปก. 11 จุด ด้วยค่าคุณภาพอากาศและจุดความร้อนที่เกิดขึ้น ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ได้ประสบปัญหาฝุ่นควันปกคลุมอย่างเห็นได้ชัด โดยสาเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเกิดจากสาเหตุการเผาและการก่อมลพิษในที่โล่งแจ้งเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ป่าและพื้นที่ชุมชนใกล้เขตป่า สาเหตุจากการเก็บหาของป่า ล่าสัตว์ และกำจัดวัชพืชในที่ดินทำกินของเกษตรกรเพื่อเตรียมเพาะปลูกโดยไม่มีการควบคุม การเผาในที่โล่งแจ้งดังกล่าว ประกอบกับทิศทางลมและสภาพอากาศที่นิ่ง ความเป็นแอ่งของตัวเมืองทำให้เกิดค่าฝุ่นละอองที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ในการนี้จังหวัดเชียงใหม่จึงได้กำหนดพื้นที่ทุกหมู่บ้าน / ตำบล / อำเภอ ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิดและกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 30 เมษายน 2563

แกลเลอรี่