Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการทุกภาคส่วน รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก กระตุ้นเตือนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการทุกภาคส่วน รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก กระตุ้นเตือนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

           วันที่ 23 ม.ค. 63 นายนรินทร์ ประทวนชัย ผอ.ทสจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม ปีใหม่ เชียงใหม่ ปลอดถุงพลาสติก (Chiang Mai Everyday Say No To Plastic Bags) ที่บริเวณลานกิจกรรมโครงการธิงค์ปาร์ค โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น

            นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกอบจ.เชียงใหม่ กล่าวว่าด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ กลไกการขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติก ในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 และเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม คณะรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการร่วมกัน เป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อน การงดใช้ถุงพลาสติก ในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตและ ร้านสะดวกซื้อ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก จังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Everyday Say No To Plastic Bags) ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมบูรณาการงดใช้ถุงพลาสติก อาทิ สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่, นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่, หัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานภาคีเครือข่าย, ผู้ประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก จำเป็นต้องมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีบทบาท ในการลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single – Use Plastic) และเป็นการกระตุ้นเตือน ให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง รวมทั้งสร้างเครือข่ายงดให้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

               ทางด้านนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ซึ่งจำเป็นต้องมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีบทบาทในการลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง รวมทั้งสร้างเครือข่ายงดให้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมบูรณาการงดใช้ถุงพลาสติก รวมไปถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในมาตรการดังกล่าวกับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม.

 
  •  

แกลเลอรี่